Vredesprijs

De internationale gemeentelijke vredesprijs van de internationale koepelvereniging United Cities and Local Governments (UCLG), onderstreept de belangrijke rol die gemeenten wereldwijd spelen in het voorkomen en oplossen van conflicten en wederopbouw.

De prijs, een initiatief van de VNG, samen met partners in andere landen, bouwt voort op het eerste mondiale congres over de rol van steden in conflictsituaties, dat in 2008 door VNG International samen met de gemeente Den Haag in het Vredespaleis werd georganiseerd.

In 2016 vond de eerste prijsuitreiking plaats aan de gemeente met de meest innovatieve aanpak in wederopbouw, Kauswagan in de Filipijnen.

De prijsuitreiking vindt elke drie jaar plaats tijdens het wereldcongres UCLG.

De VNG ondersteunt in nauwe samenwerking met haar haar leden sinds de jaren 90 gemeenten in landen in transitie en conflict, en heeft binnen UCLG en met PAX partners gevonden om de vredesprijs te realiseren.

Als burgemeester van Den Haag heeft Wim Deetman zich ingezet voor het realiseren van de prijs; hij is jurylid, naast andere internationale prominenten. Tot de juryleden behoort ook Janny Vlietstra, die als burgemeester van Winschoten vice-voorzitter was van het gemeentelijk platform. Voormalig burgemeester Ton Rombouts van ’s Hertogenbosch heeft de eerste prijs uitgereikt. Het secretariaat van de vredesprijs wordt uitgevoerd door VNG International.

In 2017 is €75.000,- beschikbaar gesteld aan de stichting om de vredesprijs in 2019 opnieuw te kunnen uitreiken.

Het projectplan voor de vredesprijs kunt u hier vinden.

Donaties in 2017

Wederopbouw St Maarten, Saba en St Eustatius

Naar aanleiding van de enorme schade die orkaan Irma (en vervolgens José en Maria) in september 2017 hebben achtergelaten op de bovenwindse eilanden St Maarten, Saba en St Eustatius, hebben leden van de VNG zich solidair getoond en geld gedoneerd.

De VNG heeft via een ledenbrief opgeroepen om eventuele steun voor noodhulp en wederopbouw beschikbaar te stellen via het speciaal daarvoor opengestelde rekeningnummer van het Rode Kruis; waarbij de helft van de donaties van gemeenten is ingezet voor de noodhulp via het Rode Kruis en de helft voor de wederopbouw van de overheden via een VNG International project. Leden die steun enkel beschikbaar wilden stellen voor de wederopbouw van de overheden, hebben direct gedoneerd aan het VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering. Het gaat hierbij om donaties van de gemeenten Culemborg en Kerkade (zie ook de financiële balans).

Het projectplan voor het wederopbouwproject kunt u hier vinden. Het project wordt uitgevoerd door VNG International.

Under Construction

Beleidsplan 2017-2021
Stichting VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering

KvK-nummer 69891397
RSIN 858054735

Inleiding

Het beleidsplan van de stichting “VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering” geldt voor de periode 2017-2021. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting en geeft inzicht in de werving, besteding en beheer van de fondsen. Het plan is vastgesteld door het bestuur van de stichting en wordt jaarlijks geëvalueerd.

Doelstelling stichting

De stichting “VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering” heeft tot doel het algemeen belang te dienen door het verlenen van internationale financiële steun aan activiteiten gericht op gemeenten en hun verenigingen van gemeenten (dan wel aan personen of groepen personen die hiermee een dienstverband hebben) die zijn getroffen door natuurrampen en door mensen veroorzaakte rampen alsmede door het internationaal financieel ondersteunen van activiteiten gericht op gemeenten en hun verenigingen van gemeenten bij wederopbouw na rampen en op gemeentelijke inzet om vrede te bevorderen, en voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Missie en visie

De stichting “VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering” is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ingericht om enerzijds gemeenten en hun verenigingen in de wereld die getroffen zijn door rampen te steunen door financieel bij te dragen aan noodhulp en wederopbouw en anderzijds om financiële steun te bieden aan activiteiten die gemeenten en hun verenigingen stimuleren zich in te zetten voor conflictoplossing en de bevordering van een cultuur van vrede.
Namens het lokaal bestuur in Nederland geeft de VNG via de stichting vorm aan haar solidariteit met lokale besturen in de wereld die getroffen zijn door natuurrampen en rampen veroorzaakt door mensen en/of activiteiten ontplooien ter bevordering van vrede. Natuurrampen en rampen veroorzaakt door mensen treffen mensen op de plaats waar ze samen leven. Hun meest nabije bestuur, het lokale bestuur, staat steeds weer voor de enorme opgave een krachtige rol te spelen in de organisatie van de noodhulp en de lokale wederopbouw. Hun gemeente met haar instellingen en voorzieningen is veelal ook zelf ernstig getroffen door de gevolgen van de ramp. In dit soort gevallen is internationale assistentie van groot belang waaraan Nederlandse gemeenten en hun vereniging veelal willen bijdragen.
Namens het lokaal bestuur in Nederland geeft de VNG tevens steun aan gemeenten en hun verenigingen die zich inzetten voor de bevordering van vrede. Door deze inzet dragen gemeenten bij aan de voorkoming en het overkomen van één van de grootste rampen voor mensen: oorlog. De stichting doet dit in hoofdzaak door bij te dragen aan de uitbouw van de in 2016, mede op initiatief van de VNG, in nauwe samenwerking met de Provincie Barcelona en de vredesorganisatie Pax, tot stand gekomen internationale vredesprijs van de wereldorganisatie van lokale overheden, United Cities and Local Governments (UCLG). Een prijs die eenmaal per drie jaar zal worden uitgereikt en waaromheen uiteenlopende activiteiten zoals voorlichting, communicatie, studies en bijeenkomsten zullen worden georganiseerd.

De middelen van de stichting zullen voornamelijk bestaan uit giften. Een belangrijke bron zijn de giften van gemeenten die met name kunnen binnenkomen als Nederlandse gemeenten willen bijdragen aan nationale acties in het kader van rampen die zich in de wereld voordoen. Daarnaast heeft de VNG de ruimte geboden aan haar dochterbedrijf VNG International om jaarlijks uit haar opbrengsten binnen de resultaatsafspraken een nader te bepalen bedrag als gift ter beschikking te stellen aan het VNG fonds. Naar zich laat aanzien, zullen uiteenlopende nationale en internationale partijen bereid zijn financieel bij te dragen om het instrument van de vredesprijs voor gemeenten uit te bouwen.

Werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering van besluiten van de stichting zullen ter hand worden genomen door VNG International, de Organisatie voor Internationale Samenwerking van de VNG.

Samenstelling bestuur

Met ingang van 20 oktober 2017 vormen de volgende personen het bestuur van de stichting VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering (onderlinge taakverdeling buiten het voorzitterschap moet nog nader worden bepaald):
· De heer Ton Rombouts; voorzitter
· Mevrouw Janny Vlietstra; (secretaris/penningmeester/algemeen lid)
· Mevrouw Anne Lize van der Stoel; (secretaris/penningmeester/algemeen lid)
· Mevrouw Amy Koopmanschap; (secretaris/penningmeester/algemeen lid)
· De heer Peter Knip (secretaris/penningmeester/algemeen lid)
Het bestuur is onbezoldigd. Alleen werkelijk door de bestuurders ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten zullen worden vergoed. Behoudens bijzondere omstandigheden streeft de stichting ernaar om geen personeel in dienst te nemen. Het bestuur bestaat uit 5 natuurlijke personen. Bij de benoeming is onder andere rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:
a. alle bestuursleden hebben meerjarige ervaring opgedaan in het lokaal bestuur bij een gemeente of bij de VNG;
b. de meerderheid van de bestuursleden mogen geen familierelatie (of een daarmee vergelijkbare relatie) met elkaar hebben.
c. een natuurlijke persoon of rechtspersoon mag niet de meerderheid van de zeggenschap hebben in het bestuur.

De activiteiten van de stichting

De stichting verricht de volgende activiteiten ter verwezenlijking van haar doel:
1. het kanaliseren, organiseren en/of begeleiden van acties en het verwerven en beschikbaar stellen van middelen die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen;
2. het (her)beleggen van het beschikbare vermogen;
3. het verkrijgen van financiële steun, bijvoorbeeld in de vorm van legaten, erfstellingen (slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving en schenkingen in welke vorm dan ook) alsmede het aanvragen van subsidies;
4. het (doen) verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande doel in de ruimste zin des woords verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting zal zich in de periode 2017 tot 2021 met name richten op twee hoofdactiviteiten. Ten eerste zal de stichting het beheer voeren van de middelen die binnenkomen indien de komende jaren zich een ramp in andere landen voordoet waarbij Nederlandse gemeenten bereidheid tonen financieel bij te willen dragen aan noodhulp voor en wederopbouw van het lokaal bestuur in het getroffen land. In dergelijke situaties zal de VNG per geval, mede op advies van VNG International, de leden informeren over de mogelijkheid om via een donatie aan de Stichting bij te dragen aan noodhulp en wederopbouw. In overleg met VNG International en de Samenwerkende Hulp Organisaties in Nederland (SOH) zal bepaald worden op welke manier de binnengekomen middelen zullen worden aangewend.
Ten tweede zal de stichting het initiatief steunen om de internationale UCLG vredesprijs voor gemeenten, die in 2016 in Bogota voor het eerst is uitgereikt, uit te bouwen en van een gezond financieel fundament te voorzien. Ook hierbij zal de stichting het beheer voeren van de middelen die binnenkomen om het instrument van deze vredesprijs te versterken, zichtbaar te maken (onder andere door de inhoud van het werk van de prijswinnaar, de gemeente Kauswagan uit de Filipijnen en andere genomineerden te tonen) en eenmaal per drie jaar uit te laten reiken. De eerstvolgende vredesprijs zal in 2019 worden uitgereikt. In overleg met VNG International en United Cities and Local Governments zal worden bepaald hoe de middelen worden aangewend. Eventuele werkzaamheden voor de stichting zullen worden uitgevoerd door de staf van VNG International.

Relatie met de VNG en naamgeving stichting
Het bestuur van de stichting overlegt jaarlijks met de directie van de VNG over al haar werkzaamheden. De werkzaamheden van de stichting zullen in lijn zijn met het internationale en nationale beleid van de VNG. Op basis van het overleg besluit de VNG of de stichting de VNG in haar naam mag blijven voeren. De VNG heeft overigens altijd het recht om tussentijds het gebruik van haar naam in “VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering” te beëindigen indien zij van oordeel is dat de VNG reputatieschade kan leiden door de werkzaamheden van de stichting.

Financiën

De stichting verzamelt geld in die de doelstellingen mogelijk moeten maken door:
· het verwerven van subsidies en donaties, en
· door middel van schenkingen, en
· het verwerven van legaten en erfstellingen, en
· door andere verkrijgingen en baten.

De besteding van het vermogen
De stichting zal haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk besteden aan haar doelstellingen. Het vermogen zal in basis besteed worden aan projecten en activiteiten zoals genoemd onder ‘Activiteiten’. Bestedingen zullen plaatsvinden in lijn met de oogmerken van de begunstiger. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de hierboven aangegeven werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. Het is toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de schenker dit heeft bepaald. De stichting kan in voorkomende gevallen een reserve opbouwen voor bijzondere projecten wanneer beslist door het bestuur van de stichting.

Voorlopige begroting 2017-2021
Baten  
Giften ten behoeve van noodhulp en wederopbouw  
·         giften ten behoeve van wederopbouw storm Sint Maarten

·         eventuele actie na rampen in 2018 en later

€ ?
Giften ten behoeve van de vredesprijs  
·         Gift VNG International 2017 € 35.000
·         Gift VNG International 2018 en later € ?
·         Gift Provincie Barcelona 2017 €     8.000
·         Gift Provincie Barcelona 2018 € 15.000
·         Gift Provincie Barcelona 2019 € 15.000
·         Gift Provincie Barcelona later € ?
·         Gift V-Fonds 2019 € 20.000
·         Gift Provincie Bestuur Jeju, Zuid Korea, gemeente Dresden, Duitsland en gemeente Tromsø, Noorwegen € ?
Lasten  
Website ontwikkeling en onderhoud 2018-2021 € ?
Ondersteunende en administratieve diensten 2018-2021 € ?
Eventuele activiteiten € ?
Vergoeding van onkosten € ?
Diversen (bankkosten, kvk, accountant 2018-2021 € ?
Adres stichting

Het adres van de stichting is:
Nassaulaan 12
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

Naamgeving stichting

De stichtingsnaam “VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering” zal in de Engelse taal als volgt luiden: “VNG Foundation for Emergency Aid, Reconstruction and Peace Building”.

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel